Retribucions

Coneix les retribucions dels càrrecs electes de l’ajuntament de Les Planes d’Hostoles

  •  Alcalde: 1.600 €
  • 1a Tinent d’Alcalde: 741,46 €

Aquests imports són nets de manera que juntament amb la Seguretat Social i la resta d’imports que legalment es dedueixen, constituiran el salari brut definitiu.

Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 250 € per sessió de la Junta de Govern Local i per sessió de Junta de Coordinació de Regidories, amb un màxim d’acord amb els següents topalls:

  • Tinents d’Alcalde: 500 €
  • Regidors amb delegacions de Govern: 400 €