Comissió Especial de Comptes

President de la Comissió Especial de Comptes

 • Sr. Eduard Llorà i Cullet – Alcalde

Vocals de la Comissió Especial de Comptes

 • Sra. Ma Àngels Serra i Badosa – Primera Tinent d’Alcalde
 • Sr. Marc Puig i Bosch – Segon Tinent d’Alcalde
 • Sr. Joan Soler i Serrarols – Tercer Tinent d’Alcalde
 • Sr. Josep Arnau i Arnau – Regidor
 • Sra. Joaquima Bosch i Rodríguez – Regidora
 • Sr. Marc Portillo i Sau – Regidor
 • Sr. Aleix Homs i Monteis – Regidor
 • Sr. Albert Guàrdia i Guix – Regidor
 • Competències de la comissió especial de comptes

  Correspon a la comissió especial de comptes l’examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d’aprovar el ple d’acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. Els comptes anuals s’han de sotmetre abans de l’1 de juny a informe de la comissió especial de comptes de l’entitat local i han de ser així mateix objecte d’informació pública abans de sotmetre a l’aprovació del ple, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l’existència d’irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes (LBRL art.116).

  L’article 58 del mateix text legal, estableix que correspondrà a la Comissió Especial de Comptes l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, amb les competències que assenyalen els números 1 i 4 de l’ esmentat article i aquesta Comissió pot requerir la documentació i la informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.

 • Calendari de la comissió especial del comptes

  La comissió especial de comptes es reuneix un cop a l’any coincidint amb el tancament de l’exercici anterior .

 • Actes de la comissió especial de comptes

  Consulta les actes de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles des del 2016 fins a l’actualitat

  Segons l’article 208 del TRLHL:

  “Les entitats locals, a l’acabament de l’exercici pressupostari, han de formar el compte general que ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.”