Junta de Govern Local

Membres de la Junta de Govern amb veu i vot

 • Marc Puig i Bosch, Alcalde
 • Montserrat Molas Xarles, Primera Tinent d’Alcalde
 • Pau Matas Grabalosa, Segon Tinent d’Alcalde
 • Irene Domínguez Muñoz, Tercer Tinent d’Alcalde

Membres de la Junta de Govern amb veu i sense vot

 • Josep Maria Boix Marès, Regidor de govern
 • Adrià Arimany Expósito- Regidor de govern
 • Pere Soler Auguet -Regidor de govern
 • Competències de la Junta de Govern Local

  Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.

  Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

  L’article 48.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix que hi ha una comissió de govern (actualment Junta de Govern Local) als municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants i en els de menys quan ho acorda el ple de l’Ajuntament o ho estableix el Reglament Orgànic (ROM) d’aquest.

  En aquest Ajuntament hi ha establert la Junta de Govern Local per acord Plenari al principi de cada legislatura, i així s’ha vingut funcionant aquestes darreres legislatures.

  El grup municipal majoritari considera que cal continuar amb el funcionament de la Junta de Govern Local i, per tant, ratificar-ne la seva existència.

  D’altra banda, d’acord amb allò que determina l’article 66.2 del citat  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els ajuntaments tenen competències en l’àmbit de l’autoorganització. En aquest sentit, i amb la finalitat d’una acurada coordinació entre les diverses Regidories, es considera imprescindible la constitució d’una Junta de Coordinació de Regidories.

 • Calendari Junta de Govern Local

  Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc dimarts, a les 19 h a la sala de plens de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.

 • Actes de la Junta de Govern Local

  Consulta aquí totes les actes aprovades de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.