L’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles ha aprovat inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

En aquesta sessió plenària L’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles el punt únic ha estat l’aprovació inicial el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
El planejament vigent al municipi de Les Planes d’Hostoles són les Normes Subsidiàries de planejament (en endavant NN.SS. 1998.), aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data 22 de desembre de 1998.
Aquestes substitueixen unes anteriors Normes Subsidiàries, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data de 10 de març de 1982 (en endavant NN.SS. 1982).L’aprovació de diferents plans territorials, el completament de part de les determinacions de les Normes Subsidiàries i la manca de sòl industrial obliguen a actualitzar el planejament municipal. Així mateix el nou marc de legislació urbanística a Catalunya, el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, han comportat la necessitat d’afrontar la redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ajustat a la legislació vigent i a la realitat urbanística del municipi.El primer objectiu d’aquest document, es per tant, la revisió del planejament anterior adequant-lo als nous criteris socials i mediambientals que regeixen en l’actualitat, fruit d’una major sensibilització ciutadana en la preservació del medi ambient i en la valoració de la qualitat urbana, així com, adaptar l’ordenació urbanística a la legislació i la planificació sectorial actualment vigen
Consulta tota la documentació referent al nou planejament urbanístic a: https://lesplanes.cat/…/pla-dordenacio-urbanistica…/