NOTA INFORMATIVA.

L’Ajuntament de les Planes d’Hostoles va fer una petició a l’Agència Catalana de l’Aigua, de la subvenció de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, gràcies a la qual s’ha aconseguit una aportació de 45.646,81 €.

Segons acord de Junta de Govern de 24/11/2020, es va fer la petició de la convocatòria d’ajuts destinats a ens locals, administracions públiques i empreses sense ànim de lucre per a la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya. Convocatòria en la qual es va presentar el projecte on es contemplen una sèrie d’actuacions relacionades amb la retirada de fibrociment.

Segons resolució de l’Agència de Residus de Catalunya, s’atorgaren 800,00 € per la retirada d’amiant.