PUBLICITAT SUBVENCIONS

L’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona, concedeix subvencions del Fons de Cooperació econòmica i cultural, anualitat 2021.

Aquesta convocatòria de subvencions té l’objecte de regular la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva destinades als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona dins del programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per finançar despeses d’inversió i transferències de capital, despeses corrents en serveis obligatoris, activitats de caràcter cultural, projectes que facilitin l’accés a les noves tecnologies i actuacions en camins, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 22 de desembre de 2020 i publicades al BOP núm. 1, de 4 de gener de 2021.

L’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona, ha  atorgat un import de 55.072,35 € per a despeses de Cooperació municipal pels conceptes d’enllumenat públic, per subministrament d’energia elèctrica de les bombes d’aigua i per la recollida  i tractament de residus, 9.718,65 € per a Cooperació Cultural, 1.400,00€ per camins, 1.222,65 € per noves tecnologies, sumant un total de 67.413,65 €.