NOTA DE PUBLICITAT: Aportació econòmica

En data 26 de gener de 2023 el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar el Pla Estratègic de subvencions del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent a l’any 2023.

En data 9 de febrer de 2023, en el Consell d’Alcaldies i a proposta de la Presidència es va acordar que el Consell Comarcal aportaria la quantitat total de 121.000 € als ajuntaments de la comarca per al finançament d’actuacions de manteniment i millora de camins de titularitat pública. Es va acordar que aquest import total es distribuiria d’acord a la ponderació de tres criteris: un fix de 1.000 € per cada ens i, la resta, tenint en compte l’extensió de camins rodats així com la població. Aquest darrer criteri només s’aplicaria als municipis de menys de 1.000 habitants, és a dir, als micropobles.

En data 16 de març de 2023, el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar modificar el Pla Estratègic de subvencions del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent a l’any 2023 per tal de poder incorporar les subvencions nominatives als ajuntaments de la comarca, d’acord amb la proposta validada en el Consell d’Alcaldies del mes anterior.

Fruit d’aquest Pla estratègic del Consell Comarcal de la Garrotxa, ha resultat que l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles ha aconseguit una aportació econòmica de 4.417,27 €, per a dur a terme actuacions de millora i manteniment de camins per l’any 2023.