NOTA INFORMATIVA: Subvenció del Pla a l’Acció 2022-2023

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, mitjançant Edicte publicat en el BOP de Girona núm. 8, de 13 de gener de 2022, va publicar les bases de la campanya Del pla a l’acció, any 2022 – 2023, dirigida als ajuntaments de la demarcació de Girona. I en el BOP núm. 31, de 15 de febrer de 2022 es va publicar la convocatòria.

L’ajuntament va sol·licitar, per acord de Junta de Govern en data 24 de febrer de 2022, a l’empara d’aquestes bases i convocatòria, una subvenció per tal de desenvolupar les actuacions següents que es contemplen en el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES), concretament va ser per la: Línia 1: Comptabilitat energètica i control de subministraments elèctrics, que es van rebre 1.368,00 €. Per la PAES- Línia 2: Estació de recàrrega de vehicle elèctric s’han concedit 5.000,00 €. Per la Línia 3, l’actuació: Canvi de lluminària al camp de futbol municipal, pel qual s’han rebut 4.800,00 €.