PUBLICITAT SUBVENCIONS

Segons acord de la Junta de Govern  en data 24/03/2022, es va prendre l’acord per sol·licitar les subvencions Fons econòmic de caràcter extraordinari. Aquestes subvencions tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment del Fons econòmic de caràcter extraordinari, que, complint les funcions d’assistència i cooperació als municipis, pretén contribuir directament al finançament dels serveis municipals i comarcals.

L’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona, ha concedit 26.662,91 € per finançar despeses corrents de l’anualitat 2022.

Distribuïts de la següent manera segons els conceptes: Despeses de manteniment de l’Escola Sant Cristòfol: 8.662,91€, arranjament de camins 4.000,00€ i per la gestió dels residus de poda 14.000,00€.