Publicitat subvenció habitatge

Segons les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a inversions d’habitatges destinats a polítiques socials; així com l’extracte de la resolució de la Diputació de Girona de 20 de desembre de 2023, de convocatòria anticipada de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2024 BDNS (Identif.): 734750, publicat al BOP núm. 245 de 27/12/2023.

Segons aquestes bases i convocatòria de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles rebrà una subvenció de 3.477,24 € (representant un 95% de la despesa total) per la substitució de la caldera de gas que s’utilitza per calefacció i aigua calenta sanitària, d’un dels tres habitatges de l’edifici situat al C/ Nou de la Vedruna, núm. 10, destinats a polítiques socials.