PUBLICITAT SUBVENCIONS

L’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona, concedeix subvencions del Fons de Cooperació econòmica i cultural 2018.

Aquestes bases tenen l’objecte de regular la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva destinades als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona dins del programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per finançar despeses d’inversió i transferències de capital, despeses corrents en serveis obligatoris, activitats de caràcter cultural, projectes que facilitin l’accés a les noves tecnologies i actuacions en camins, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 19 de desembre de 2017 i publicades al BOP núm. 4, de 5 de gener de 2018.

Una novetat rellevant per facilitar la gestió municipal en la presentació de les sol·licituds de subvenció ha estat la incorporació, com a bases complementàries, de les dues de línies de subvencions. Una per actuacions en camins i l’altre per facilitar l’accés a les noves tecnologies.

En l’apartat de despeses culturals igual que en anys anteriors, per afavorir els grups artístics gironins, un 15 % de la subvenció de despeses culturals s’haurà de destinar a la contractació d’integrants del catàleg d’arts en viu “Escènics” de la Diputació de Girona. Igualment, seguint en la línia que es va iniciar l’any passat per afavorir la dinamització de les biblioteques i les sales de lectura municipals, els ajuntaments que comptin amb aquests equipaments i que formin part del SLPC (Sistema de Lectura Pública de Catalunya), hauran de destinar un 10% de la subvenció consignada a cultura a realitzar-hi activitats. Aquest últim percentatge del 10% podrà servir també per justificar el 15% destinat a la contractació d’artistes o grups integrants d’”Escènics”.

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de data 6 de febrer de 2018, va aprovar aquesta convocatòria i va atorgar un import de 51.576,00 € per a despeses de Cooperació municipal (85%), 9.102,00 € (15%) per a Cooperació Cultural, 1.400,00€ per camins, 1.211,50 € per noves tecnologies, sumant un total de 63.289,50 €.