PUBLICITAT SUBVENCIONS: Fons extraordinari 2023

Segons acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 21 febrer de 2023, pel qual es convoquen les subvencions del Fons econòmic de caràcter extraordinari, any 2023, que tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment del Fons econòmic de caràcter extraordinari, que, complint les funcions d’assistència i cooperació als municipis, pretén contribuir directament al finançament dels serveis municipals i comarcals.

L’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona, ha concedit al nostre Ajuntament la quantitat de: 26.662,91 €, per tal de finançar les despeses corrents de l’anualitat 2023: manteniment i subministrament elèctric de l’Escola Pública Sant Cristòfol, pel subministrament de gasoil de la mateixa escola i per despeses de la Festa de Sant Jaume.